+385 43 241 360 +385 99 315 79 06

Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA

«NEKRETNINE KRIVAČIĆ d.o.o.»

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

Članak 2.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:
 • Posrednik u prometu nekretnina – agencija za promet nekretninama, „NEKRETNINE KRIVAČIĆ d.o.o.“
 • Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 • Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju u prometu nekretnina (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
 • Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
 • Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.
Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je primatelj naše ponude već upoznat s nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.
Cijene nekretnina iskazane su u kunama i u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.
Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca u pisanom obliku i na određeno vrijeme.

Ugovor se sklapa na rok sukladno dogovoru između posrednika i nalogodavca, ne kraći od zakonskog roka.

Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju posrednički ugovor, smatra se da je posrednički ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

U posredničkom ugovoru moraju osobito biti navedeni bitni i istiniti podaci o posredniku, nalogodavcu, vrsti i bitnom sadržaju posla za koji posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i temeljem usmenog dogovora s nalogodavcem.
Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u posrednički dnevnik, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja te s istim potpisati posrednički ugovor ukoliko ga prodavatelj bude želio potpisati, dok u suprotnom posrednik nije obvezan potencijalnog kupca dovesti u vezu s prodavateljem, a sve u slučaju ukoliko posrednik ne želi pristati na posredovanje s jedne strane odnosno da svoju posredničku naknadu naplaćuje od strane kupca na temelju pisanog ili usmenog naloga o posredovanju s kupcem.

Članak 6.
Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema trećoj osobi, koja bi s nalogodavcem željela sklopiti pravni posao, otkriti identitet nalogodavca sve do sklapanja pravnog posla.

Članak 7.
Posrednik može prenijeti posrednički ugovor na druge posrednike ako tako ugovore posrednik i nalogodavac.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka nalogodavac ostaje u ugovornom odnosu samo s posrednikom s kojim je sklopio ugovor, a posrednik će nalogodavcu predati popis posrednika na koje se posrednički ugovor prenosi.

Članak 8.
Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 9.
Posredničkim ugovorom nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivom posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 10.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla,
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 5. omogućiti pregled nekretnina,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 11.
Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.

Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 12.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora ta dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
 4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 5. nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 6. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 7. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništava je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 13.
Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada. Posrednik je za svoj rad naplaćuje naknadu u iznosu određenu ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe (predugovor ili kupoprodajni ugovor).

Članak 14.
Posrednička naknada koju plaća kupac za uslugu posredovanja kod kupnje nekretnine iznosi 2%, a sve ukoliko nije drugačije ugovoreno u skladu s cjenikom. Provizija od strane kupca se naplaćuje ukoliko je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pisani ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.

Navedena naknada od 2% predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije u iznosu od 2% (ukoliko nije drugačije ugovoreno u skladu s cjenikom i zakonskim propisima) naplativa od strane prodavatelja nekretnine, a sve u skladu s odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

Članak 15.
Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu odnosno nagradu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Članak 16.
Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Članak 17.
U slučaju posredovanja u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u vezi s predmetnim posredovanjem.

Članak 18.
Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
• neposredno odveo ili uputio nalogodavcu treću osobu u razgledavanje nekretnine koja je predmet posredovanja;

• organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;

• nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

CJENIK

Članak 19.

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene. Najmanji iznos od 2%, a najveći 6%. Ne manji od 3000 kuna.

PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine.
(naplaćuje se od prodavatelja)
2-4 %, ne manja od 3000 kuna.

KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine.
(naplaćuje se od kupca)
2-3 % ne manja od 3000 kuna.

ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u
zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana
stekla zamjenom.
2-3 % , ne manja od 3000 kuna.

Primjena cjenika prilikom zakupa i najma:

- IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP -
Provizija od najmodavca odnosno zakupodavca:
Postotak od mjesečne najamnine odnosno uzimanja u zakup (jednokratno)
100% Minimalno za iznajmljivanje i davanje u zakup
150% Za iznajmljivanje i davanje u zakup u trajanju od 12 do 59 mjeseci
200% Za iznajmljivanje i davanje u zakup u trajanju od 5 godina i više

- UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP -
Provizija od najmoprimca odnosno zakupoprimca:
Postotak od mjesečne najamnine odnosno davanja zakup (jednokratno)
100% Minimalno za unajmljivanje i uzimanje u zakup
150% Za unajmljivanje i uzimanje u zakup u trajanju od 12 do 59 mjeseci
200% Za unajmljivanje i uzimanje u zakup u trajanju od 5 godina i više

PDV nije uključen u cijenu.


PRESTANAK UGOVORA

Članak 20.
Posrednički ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka posredničkog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka posredničkog ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drugačije ugovoreno.
Odredbe stavka 2. i 3. ovog članka odnose se i na prestanak ugovora o isključivom posredovanju.
Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora, a koji se odnose na troškove oglašavanja, materijalne troškove i drugo, a sve ukoliko su isti ugovoreni i ukoliko su nastali.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Za odnose između posrednika i agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima RH.

Za sudske sporove nadležan je sud u Bjelovaru, osim ako nije drugačije dogovoreno.

„NEKRETNINE KRIVAČIĆ d.o.o.“ društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i posredovanje u prometu nekretnina, OIB djelatnosti: 73801435473 , temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretninama, a Rješenje je izdano evidentirano Klasa: UP/I-330-01/12-01/156
URBROJ: 526-05-01-01/2-12-2 , te je temeljem članka 6. st. 2. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora.

U primjeni od 06. srpnja 2012. godine

„NEKRETNINE KRIVAČIĆ d.o.o.“ A.K. Miošića 19, 43000 Bjelovar.

Adresa za upućivanjem pisanih prigovora: A.K. Miošića 19, Bjelovar.